Đông Hà

(Củ kh0ai màu hồng)

Nếu người khác làm được, chắc chắn mình cũng sẽ làm được, nếu chưa ai làm được thì mình sẽ là người đầu tiên